Przyjmowanie zamówień
68 444 34 01
Dział konsultacji
66 419 14 96
0

Regulamin Konkursu Fotografii dla Klientów Sklepu DomiSad.pl

Poniższy regulamin obowiązuje od dnia 1.06.2019 r.

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest właściciel strony DomiSad.pl.
 2. Czas trwania konkursu, data jego rozstrzygnięcia, przewidziane nagrody oraz adres na jaki należy nadsyłać zdjęcia podany jest zawsze na stronie internetowej konkursu
 3. W konkursie nie mogą brać udziału osoby spokrewnione z Organizatorem.
 4. Organizator konkursu zobowiązuje się do kontroli przebiegu konkursu.
 5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia z konkursu uczestnika w stosunku do którego będzie podejrzenia o naruszenie niniejszego regulaminu.

Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs przeznaczony jest dla klientów internetowego sklepu DomiSad.pl.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Każdy z uczestników może nadesłać wiele zdjęć.
 4. Udział w Konkursie jest dobrowolny tak jak i podanie związanych z udziałem danych.

Zasady konkursu

 1. Chcąc wziąć udział w konkursie należy wysłać na adres e-mail podany na stronie internetowej konkursu zdjęcia zgłaszane na konkurs. Jest to jednocześnie uważane jest za zgodę na publikacje zdjęć w internecie. Ponadto uczestnik na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez organizatora do celów konkursowych dostarczonych danych osobowych.
 2. Nadsyłane zdjęcia muszą nawiązywać do tematu konkursu.
 3. Zdjęcia w formacie JPG o wielkości nie przekraczającej 2 MB należy nadsyłać w formie załączników do listu elektronicznego.
 4. Wysłanie pliku jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu do niego wszelkich praw autorskich. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek roszczeń  za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym, w szczególności, wynagrodzenia za publikację zdjęć na stronie internetowej konkursu. Organizator nie będzie udostępniał w żaden sposób zdjęć zgłoszonych do konkursu osobom trzecim za wyjątkiem publikacji zdjęć na własnej stronie internetowej oraz we własnych kanałach w mediach społecznościowych. Organizator nie bierze odpowiedzialności za nielegalnie wykorzystanie zdjęć opublikowanych na stronie konkursu  (w tym kopiowanie, udostępnianie osobom trzecim, sprzedaż zdjęć) przez osoby nieupoważnione.
 5. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

Zdjęcia będą oceniane przez Jury składające się z wszystkich pracowników sklepu DomiSad.pl. Każdy członek Jury będzie przyznawał punkty w skali od 10 do 1. Zwycięskim zdjęciem zostanie te, które zgromadzi w sumie najwięcej punktów.

Decyzja jury odnośnie przyznania pierwszego i kolejnych miejsc jest ostateczna i nie podlega negocjacji.

3. W konkursie przyznane zostaną przyznane poniższe nagrody:

 • Nagroda główna aparat fotograficzny Cannon EOS 2000D dla zwycięzcy
 • Nagroda Dron DJI Tello za zajęcie 2 oraz  3 miejsca.
 • Nagrody pocieszenia bon 100 pln, do wykorzystania w sklepie DomiSad.pl, za zajęcie miejsc od 4 do 10
 • Nagroda pocieszenia bon 50 pln, do wykorzystania w sklepie DomiSad.pl, za zajęcie miejsc od 11 do 30
 • Nagroda pocieszenia bon 30 pln, do wykorzystania w sklepie DomiSad.pl, za zajęcie miejsc od 31 do 50

Ogłoszenie wyników i wydanie nagród

 1. Imię, pierwsza litera nazwiska oraz miejscowość Zwycięzcy, zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej konkursu.
 2. Zwycięzca konkursu otrzyma powiadomienie o wygranej na zwrotny adres e-mail.
 3. Nagroda nie podlega wymianie na żaden ekwiwalent.
 4. Nagroda przesłana zostanie laureatowi (na adres w Polsce) na koszt organizatorów w okresie 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. Nagrody nie są wysyłane za granicę. 
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie.
 6. Wartość każdej z nagród nie przekracza kwoty 2000 zł, co wiąże się ze zwolnieniem od podatku. 

Laureaci i dane osobowe

 1. W celu otrzymania nagrody zwycięzca zostanie poproszony mailowo o podanie danych adresowych na jakie ma być wysłana nagroda. Dane te nie są przechowywane przez organizatora ani nikomu nie przekazywane.
 2. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach konkursowych. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.
 3. Uczestnicy konkursu przez dokonanie zgłoszenia akceptują postanowienie niniejszego regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 2. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
Dom i sad używa ciasteczek, aby poprawić Twoje doświadczenia zakupowe na naszej stronie. Jeśli nadal będziesz korzystać z naszych usług, założymy, że zgadzasz się na korzystanie z plików cookie.